Betrokken partijen

Bij de toepassing van het arbobeleid en de Arbocatalogus SW heeft u in de dagelijkse praktijk met verschillende partijen te maken. Zij hebben ieder hun eigen rol. Een overzicht:

Sociale partners
De sociale partners (werkgevers en werknemers) zijn samen verantwoordelijk voor de manier waarop de doelvoorschriften worden ingevuld. Die afspraken hebben ze vastgelegd in de Arbocatalogus.

Werkgever
Iedere werkgever moet een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Het werk mag geen nadelige invloed hebben op de veiligheid of gezondheid van de medewerkers. Leidinggevenden ondersteunen het arbeidsomstandighedenbeleid; de werkgever is eindverantwoordelijkheid. Zo is hij verplicht zijn werknemers voor te lichten over de arbeidsrisico’s en de maatregelen om die risico’s te voorkomen of te beperken. Ook ziet de werkgever erop toe dat zijn werknemers de instructies en voorschriften naleven.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van een bedrijf speelt een belangrijke rol bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid. Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad vrijwel altijd advies- en zelfs instemmingsrecht over zaken die met arbeidsomstandigheden te maken hebben.

Werknemer
Werknemers zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van collega’s. Zij kunnen dan ook aangesproken worden op hun gedrag. De werkgever schept de randvoorwaarden, zoals veilige machines, een goede organisatie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast geeft hij goede voorlichting over gezond en veilig werken. De werknemers gedragen zich volgens de instructies en afgesproken huis- en gedragsregels.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW realiseert zich dat werkgevers de regels op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid lastig en moeilijk vinden. Daarom geeft ze sinds 2006 een aantal branchebrochures uit. Daarin worden de belangrijkste brancherisico’s toegelicht, maar ook de regels waaraan een werkgever moet voldoen en de manier waarop de Inspectie SZW inspecteert. De branchebrochure voor de SW-sector kunt u hier downloaden.

De Inspectie SZW wil bedrijven in de toekomst minder vaak en minder intensief controleren. Met als voorwaarde dat bedrijven zich conformeren aan de inhoud van de Arbocatalogus. Als de Inspectie SZW ter controle bij uw bedrijf langskomt, dan geldt de Arbocatalogus altijd als referentiekader.