Ongewenst gedrag

Bij ongewenst gedrag gaat het om gedrag in onderlinge verhoudingen/contacten tussen mensen op de werkvloer. Er is sprake van ongewenst gedrag zodra één van de betrokkenen het zo ervaart. Het kan daarbij gaan om Agressie en geweld, Seksuele intimidatie, Pesten en Discriminatie

Agressie en geweld is opgenomen in een aparte deelcatalogus

Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie (SI) op het werk verstaan we enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele (bij)bedoeling. Dit gedrag tast als gevolg de waardigheid van een persoon aan. Daarbij creëert seksuele intimidatie een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie.

Pesten

Pesten is elke vorm van intimiderend gedrag van één of meer werknemer(s) – collega’s of leidinggevenden – tegen één of een groep andere medewerker(s). Het gaat hierbij om gedrag met een structureel karakter. Pesten kan zich uiten door woorden, met gebaren of handelingen en door bedreigingen.

Discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken tussen mensen wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, transseksualiteit, leeftijd, handicap of chronische ziekte, burgerlijke staat, arbeidsduur of soort contract (12 gronden) of op welke grond dan ook als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Artikel 5 Arbowet
  2. Voorkomen: Artikel 3. lid 2 Arbowet, Artikel 2.15 lid 2 Arbobesluit
  3. Beperken: Artikel 3. lid 2 Arbowet, Artikel 2.15 lid 1 Arbobesluit
  4. Beheersen: Artikel 9. Arbowet, Artikel 2.15 eerste lid Arbobesluit
  5. Monitoren: Artikel 3 Arbowet, Artikel 3.lid 4 Arbowet, Artikel 5 leden 1 en 3 Arbowet, Artikel 2.15 lid 1 Arbobesluit

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's in kaart brengen

Risico’s van seksuele intimidatie en pesten in kaart brengen

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden