Lawaai in SW bedrijven

Bij het gebruik van machines wordt vaak veel geluid geproduceerd. Dat noemen we lawaai.
Medewerkers die met en in de buurt van machines werken, kunnen daarbij blootgesteld worden aan geluidsoverlast. Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 db(A) kan blijvende schade aan het gehoor tot gevolg hebben. Gehoorschade is onomkeerbaar. Werkgevers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het ontstaan van gehoorschade, als deze is veroorzaakt door het werk.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Arbowet artikel 5 en Arbobesluit artikel 1,43, 1.47, 1.48, 6.6 t/m 6.11
  2. Voorkomen: Arbowet art. 3 en Arbobesluit artikel 6.8, 6.9, 8.1 t/m 8.3
  3. Beperken: Arbowet artikel 8, 10 en 11 en Arbobesluit art. 6.6 t/m 6.11
  4. Beheersen: Arbobesluit artikel 8.1 t/m 8.4 en Arboregeling artikel 8.1 t/m 8.29 + bijlage XVIII
  5. Monitoren: Arbowet art. 9 en art. 18 en Arbobesluit artikel 6.10 en 6.10a

Begrippen lawaai en geluidsniveau’s

Wanneer de lucht in voldoende mate in trilling wordt gebracht ontstaat er geluid. De trillingen worden opgevangen door ons oor en via de gehoorzenuwen overgebracht naar de hersenen zodat we horen. Hoe groter het aantal trillingen, hoe hoger de toon. De sterkte of het volume van geluid wordt uitgedrukt in decibel. Veel geluid noemen we lawaai. Teveel geluid kan blijvende schade aan het gehoor veroorzaken.

De blootstellingduur en het geluidsniveau zijn medebepalend voor eventuele gehoorschade die daardoor kan ontstaan. In onderstaande tabel is aangegeven, welke dagelijkse verblijfsduur nog veilig is zonder het gebruik van gehoorbescherming:

Geluidsniveau in dB(A)   
80
83
86
89
92
95
98
101
Veilige dagelijkse verblijfsduur
8 uur
4 uur
2 uur
1 uur
30 minuten
15 minuten
7,5 minuut
ca. 4 minuten

Oorzaken van lawaai

Bij het gebruik van machines wordt vaak lawaai geproduceerd. Medewerkers - zowel degenen die met de machines werken als degenen die zich in de directe omgeving bevinden - kunnen daarbij blootgesteld worden aan geluidsoverlast.

Gevolgen van Lawaai

Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 dB(A) kan gehoorschade (lawaaidoofheid) veroorzaken. Werkgevers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het ontstaan daarvan. Gehoorschade kan worden veroorzaakt door het werk, maar ook door activiteiten in de privésfeer. Gehoorschade is onomkeerbaar en het verlies aan gehoorcapaciteit kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

Aanpak Lawaai

Bij de aanpak van lawaai in SW bedrijven worden, evenals bij andere aspecten van veilig en gezond werken, drie aandachtsgebieden onderscheiden, dan wel een combinatie hiervan:

  • Techniek. De inzet van technische oplossingen om lawaai te beperken of te verminderen.
  • Organisatie. Het werk kan zodanig worden georganiseerd, dat de blootstellingsduur van medewerkers aan lawaai wordt beperkt, bijvoorbeeld door taakroulatie. Ook kunnen organisatorische maatregelen worden genomen om het aantal werknemers, dat blootgesteld wordt aan lawaai te beperken.
  • Gedrag. Maatregelen op bovenstaande aandachtsgebieden hebben geen effect, als medewerkers de gehoorbescherming niet of verkeerd gebruiken of zich niet houden aan de organisatorische afspraken.


De uitwerking van de aanpak is terug te vinden op de tabbladen risico’s inventariseren, voorkomen, beperken en monitoren.