Gevaarlijke stoffen

De deelcatalogus Gevaarlijke Stoffen richt zich vooral op het voorkomen van ongevallen, letsel of andere schade ten gevolge van gevaarlijke stoffen of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In alle bedrijven, dus ook in SW-bedrijven, wordt gewerkt met stoffen die vallen onder de definitie van gevaarlijke stoffen. Veel industriële processen, zoals montage, afbouw, druk en- schilderwerk, maar ook de agro-groencultuur, houtbewerking en metaalbewerking, maken gebruik van gevaarlijke stoffen of veroorzaken stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor gezondheid en milieu. Vrijwel iedereen die werkzaam is in de SW-sector kan er mee in aanraking komen. Naar verhouding bevinden zich onder de SW populatie ook meer kwetsbare groepen. Deze kunnen bij blootstelling aan bepaalde stoffen of agentia een extra risico lopen. Voor SW-bedrijven zullen daarom toezicht op een juist gebruik en verwerking van gevaarlijke stoffen en het toepassen van de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen belangrijke directe beheersmaatregelen zijn. Deze deelcatalogus geeft een overzicht van relevante beheersingsniveaus en maatregelen.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Arbowet artikel 5, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.
  2. Voorkomen: Arbowet artikel 3, 4, en 5 hoofdstuk 2, Arbobesluit artikel 1.35 t/m 1.38 en artikel 1.40 t/m 1.42Arbobesluit hoofdstuk 4 en Arboregeling hoofdstuk 4.
  3. Beperken: Arbowet art. 3, 4 en 5 hoofdstuk 2, Arbowet artikel 16 hoofdstuk 3 en Arbobesluit hoofdstuk 4.
  4. Beheersen: Arbowet artikelen 4, 8 en 10 hoofdstuk 2, Arbobesluit artikel 4, Arboregeling hoofdstuk 4.
  5. Monitoren: Arbowet artikel 9 hoofdstuk 2, Arboregeling artikel 1.11, Arbowet artikel 18

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Inventariseren gevaarlijke stoffen en werkprocessen

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Risico's inventariseren

Risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden