Algemeen

De strekking van deze deelcatalogus is anders dan die van de andere deelcatalogi van de arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. Bij detachering hebben spelen meerdere partijen een rol. De diverse rollen zijn beschreven en toegelicht in bijlage 5 van deze arbocatalogus. In veel gevallen leent de SW-organisatie arbeidskrachten uit en is de formele werkgever. De werkgever waar de gedetacheerde zijn werkzaamheden verricht is de inlener of materiële werkgever. De inlener (materiële werkgever) is volgens de Arbowet de werkgever die de bepalingen van de Arbowet en het Arbobesluit moet naleven. De verantwoordelijkheid van de formele werkgever ligt, beredeneerd vanuit het formele werkgeverschap, in de sfeer van toetsing en controle op naleving van gemaakte afspraken. In de deelcatalogus detacheren staat de rol van het SW-bedrijf centraal. Het gaat dan vooral om een toetsende rol, die zich uit in het maken van afspraken met de inlener en het verzamelen en verstrekken van inlichtingen aan de gedetacheerde medewerker over de arbeidsrisico’s die aan de te verrichten werkzaamheden bij de inlener verbonden zijn.

Naast de Arbowet is de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) van kracht. In deze wet is een artikel opgenomen dat verwijst naar de uitlenende werkgever (wat bij detacheren de SW-organisatie is). Werknemers moeten voorafgaand aan de plaatsing worden geïnformeerd over de vereiste beroepskwalificaties, bijvoorbeeld scholing en ervaring. Ook moet aan de werknemer de voor de werkzaamheden relevante RI&E worden overlegd, voordat de werkzaamheden starten. De SW-organisatie heeft hierin als uitlener een doorgeleidingsplicht. Met de deelcatalogus Detacheren wordt sectorale invulling gegeven aan deze bepalingen uit de Arbowet en de Waadi.

Vanaf 1 juli 2012 is een registratie bij de Kamer van Koophandel verplicht voor alle bedrijven die tegen een vergoeding medewerkers aan derden beschikbaar stellen. De registratieplicht is bedoeld om fraude en illegaal handelen in de uitzendbranche te voorkomen en te bestrijden. Er gelden forse boetes voor niet geregistreerde uitzendondernemingen én voor iedereen die personeel inleent van een niet in het Handelsregister geregistreerd uitzendbureau. Ook lopen inleners hierdoor het risico certificaten en erkenningen kwijt te raken. Omdat Sociale Werkvoorzieningen medewerkers detacheren is deze wet ook op hen van toepassing. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel moet daarom ook de bijbehorende SBI code bevatten, bijvoorbeeld SBI code 78202, ‘Uitleenbureaus’.

Formele- en Materiële wekgever

Formele werkgever:
De formele werkgever is de uitlenende werkgever. De medewerker is in dienst bij de formele werkgever en wordt te werk gesteld bij (uitgeleend aan) een andere werkgever. In deze deelcatalogus is de SW-organisatie de formele werkgever.

Materiële werkgever:
De materiële werkgever is de inlener. De medewerker, die in dienst is bij de formele werkgever, verricht zijn werkzaamheden onder gezag van de materiële werkgever en de werkzaamheden sluiten aan bij het werk dat die werkgever verricht.

Beschut werken en werken op locatie

Beschut Werken:
De medewerker heeft een dienstverband met de SW-organisatie en is werkzaam “binnen de muren” van de SW-organisatie. De werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de SW-organisatie.

Werken op locatie:
De medewerker heeft een dienstverband met de SW-organisatie en werkt “buiten de muren” van de SW-organisatie. De werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de SW-organisatie. Het werk gebeurt voor rekening en risico van de SW-organisatie. Het gaat om werkzaamheden als aanleg en onderhoud in de groenvoorziening en schoonmaak, maar hieronder kan ook industrieel werk wat onder het dak van een ander bedrijf wordt uitgevoerd vallen.

Individuele Detachering en Groepsdetachering

Individuele Detachering:
De medewerker heeft een dienstverband met de SW-organisatie (formele werkgever) en is uitgeleend aan een andere werkgever. De werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de inlenende werkgever (materiële werkgever). Het werk gebeurt voor rekening en risico van de inlenende werkgever.

Groepsdetachering:
De medewerker heeft een dienstverband met de SW-organisatie (formele werkgever) en is in groepsverband uitgeleend aan een andere werkgever. De werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de inlenende werkgever (materiële werkgever). Het werk gebeurt voor rekening en risico van de inlenende werkgever.
In deze variant kan het voorkomen dat de dagelijkse leiding voor rekening komt van de SW-organisatie, terwijl het gezag over het werk bij de materiële werkgever ligt.

Begeleid werken

Begeleid Werken:
De medewerker is in dienst van een reguliere werkgever en valt onder CAO of arbeidsvoorwaarden van die werkgever. Deze werkgever ontvangt vanuit het Wsw-budget voor betrokken werknemer een loonkostensubsidie en/of een vergoeding voor de noodzakelijke aanpassingen van de werkplek en er kan coaching verzorgd worden.

Werkingssfeer

Werkingssfeer
Met gebruik van de bovenstaande begrippen kan worden aangegeven op welke situaties de deelcatalogus Detacheren van toepassing is.

SW- arbocatalogus SW-deelcatalogus Detacheren arbocatalogus andere sector
Beschut werken Ja Nee Nee
Werken op locatie Ja Nee Nee
Groepsdetachering Nee Ja Ja
Individuele Detachering Nee Ja Ja
Begeleid Werken Nee Nee Ja


De deelcatalogus Detachering is van toepassing op Individuele Detachering en Groepsdetachering door SW-organisaties.
Beschut Werken en Werken op Locatie vallen onder de andere deelcatalogi van de SW-arbocatalogus. Op Individuele Detachering en Groepsdetachering is naast de SW-deelcatalogus Detachering het arboregime van toepassing, dat geldt voor de sector waar de materiële werkgever onder valt. De arbocatalogus van de betreffende branche is van kracht. Bestaat deze niet dan zijn de algemeen geldende Arbobeleidsregels van toepassing. De materiële werkgever is hiervoor verantwoordelijk.

Begeleid Werken valt niet onder de SW-arbocatalogus, noch onder de deelcatalogus Detacheren als onder de andere deelcatalogi. De medewerker is in dienst bij een reguliere werkgever. De taken van de SW-organisatie beperken zich tot het verstrekken van een loonkostensubsidie, subsidiëren van aanpassingen op de werkplek in verband met de handicap en het organiseren of verzorgen van coaching. Deze bemoeienis is niet, of slechts marginaal gericht op de organisatie van de dagelijkse werkzaamheden die de medewerker verricht. Dit is het domein van de reguliere werkgever. Daarmee behoren de zorg voor goede arbeidsomstandigheden betreffende die werkzaamheden tot de volledige verantwoordelijkheid van die reguliere werkgever.