Detachering

De strekking van deze deelcatalogus is anders dan die van de andere deelcatalogi van de arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. Bij detachering hebben spelen meerdere partijen een rol. De diverse rollen zijn beschreven en toegelicht in bijlage 5 van deze arbocatalogus. In veel gevallen leent de SW-organisatie arbeidskrachten uit en is de formele werkgever. De werkgever waar de gedetacheerde zijn werkzaamheden verricht is de inlener of materiële werkgever. De inlener (materiële werkgever) is volgens de Arbowet de werkgever die de bepalingen van de Arbowet en het Arbobesluit moet naleven. De verantwoordelijkheid van de formele werkgever ligt, beredeneerd vanuit het formele werkgeverschap, in de sfeer van toetsing en controle op naleving van gemaakte afspraken.

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Arbowet artikel 5 lid 5 en Waadi artikel 11
  2. Voorkomen: Arbowet artikel 3 lid 1, artikel 4, artikel 5 lid 5, artikel 8, artikel 11 en Waadi artikel 11
  3. Beperken: Arbowet artikel 3 lid 1, artikel 9, artikel 18 en artikel 19 lid 2 en/of CAO WSW artikel 13 t/m 20
  4. Beheersen: Arbowet artikel 9
  5. Monitoren: Arbowet artikel 3 en artikel 5

Wettelijk kader

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risico's beperken

Beschikbaar stellen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

lees meer
Nee Ja
Risico's beperken

Aanpassing werkplek

lees meer
Nee Ja
Risico's beperken

Melden van (bijna) ongevallen aan de SW-organisatie

lees meer
Nee Ja
Risico's beperken

Melden beroepsziekte

lees meer
Nee Ja
Risico's beperken

Bewaking werk- en rusttijden conform indicatiestelling en de CAO WSW

lees meer
Nee Ja