Agressie in de SW sector

Inleiding

Agressie en geweld vallen in de Arbowet onder de algemene term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Mede gelet op de kwetsbaarheid van de werknemers in deze sector echter, hebben de sociale partners aanleiding gezien om een afzonderlijke deelcatalogus aan dit thema te wijden. Ook SW-organisaties worden namelijk in toenemende mate geconfronteerd met diverse uitingen van agressie en geweld.

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft in het verleden een actieprogramma Veilige Publieke Taak ingesteld. Dit actieprogramma is opgesteld om medewerkers met een publieke taak beter te beschermen tegen agressie en geweld op het werk. De aanpak van dit programma is opgenomen in het nieuwe programma Bestuur en Veiligheid (vanaf 2017).  Ook werknemers van SW-organisaties behoren tot deze groep. Daarom komen acties uit het actieprogramma terug in deze arbocatalogus.

Wilt u meer weten? Kijk dan ook even naar:

www.zelfinspectie.nl
de website van TNO over gezond, veilig en productief werken
model gedragscode cao wsw 2007

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Artikel 3.2 Arbowet; artikelen 7:611 en 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zijn de doelvoorschriften in de Arbowet van belang. Deze voorschriften zijn richtinggevend voor de verdere opzet van deze deelcatalogus.
  2. Voorkomen: Risico’s voorkomen, art. 3. lid 2 en Medewerkers voorlichten, instrueren en trainen, art. 8 Arbowet, Arbobesluit art. 2 lid 15-1 en 2
  3. Beperken: Artikel 3.lid 2 Arbowet Aanpassing arbeidsplaats, artikel 4 Arbobesluit Artikel 2 Lid 15-1
  4. Beheersen: Artikel 3 lid 1e en f
  5. Monitoren: Beleidsmatige aanpak, artikel 3, RI&E uitvoeren, artikel 5.lid 1, Plan van aanpak opstellen, artikel 5. lid 3 en Evalueren en bijstellen, artikel 3.lid 4.

Wettelijk kader:

Artikel 3 lid 1e en f

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Sanctiekader

Een sanctiekader is geen verplichting volgens de wet, maar sociale partners in de sector Sociale Werkvoorziening hebben er toch voor gekozen een sanctiekader verplicht te stellen.

lees meer
Nee Ja > Praktijkvoorbeelden
Hulp inschakelen

Wanneer een leidinggevende de agressie niet zelf kan beteugelen en afhandelen, schakelt hij/zij hulp in.

lees meer
Ja Ja
Opvang en nazorg

Maak afspraken over de opvang van medewerkers na een incident en over de nazorg, bijvoorbeeld door een opvangteam.

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
Melden en registreren

 

lees meer
Nee Gewenst > Praktijkvoorbeelden
Aangifte doen bij de politie

 

lees meer
Nee Gewenst
Schade verhalen

 

lees meer
Nee Gewenst