Agressie in de SW sector

Inleiding

Agressie en geweld vallen in de Arbowet onder de algemene term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Mede gelet op de kwetsbaarheid van de werknemers in deze sector echter, hebben de sociale partners aanleiding gezien om een afzonderlijke deelcatalogus aan dit thema te wijden. Ook SW-organisaties worden namelijk in toenemende mate geconfronteerd met diverse uitingen van agressie en geweld.

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft in het verleden een actieprogramma Veilige Publieke Taak ingesteld. Dit actieprogramma is opgesteld om medewerkers met een publieke taak beter te beschermen tegen agressie en geweld op het werk. De aanpak van dit programma is opgenomen in het nieuwe programma Bestuur en Veiligheid (vanaf 2017).  Ook werknemers van SW-organisaties behoren tot deze groep. Daarom komen acties uit het actieprogramma terug in deze arbocatalogus.

Wilt u meer weten? Kijk dan ook even naar:

www.zelfinspectie.nl
de website van TNO over gezond, veilig en productief werken
model gedragscode cao wsw 2007

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Artikel 3.2 Arbowet; artikelen 7:611 en 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zijn de doelvoorschriften in de Arbowet van belang. Deze voorschriften zijn richtinggevend voor de verdere opzet van deze deelcatalogus.
  2. Voorkomen: Risico’s voorkomen, art. 3. lid 2 en Medewerkers voorlichten, instrueren en trainen, art. 8 Arbowet, Arbobesluit art. 2 lid 15-1 en 2
  3. Beperken: Artikel 3.lid 2 Arbowet Aanpassing arbeidsplaats, artikel 4 Arbobesluit Artikel 2 Lid 15-1
  4. Beheersen: Artikel 3 lid 1e en f
  5. Monitoren: Beleidsmatige aanpak, artikel 3, RI&E uitvoeren, artikel 5.lid 1, Plan van aanpak opstellen, artikel 5. lid 3 en Evalueren en bijstellen, artikel 3.lid 4.

Wettelijk kader:

art. 3.lid 2 Arbowet Aanpassing arbeidsplaats, art. 4 Arbobesluit Artikel 2 Lid 15-1

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Organisatorische maatregelen

Laat medewerkers, trajectbegeleiders of personeelsfunctionarissen zoveel mogelijk informatie verzamelen over de nieuwe medewerker, uit het intakegesprek en andere bronnen.

lees meer
Ja Ja
Agressie hanteren en de-escalatietechnieken

Door op een juiste manier op agressie te reageren kan worden voorkomen dat de spanning nog verder oploopt.

lees meer
Nee Gewenst > Praktijkvoorbeelden
Vertrouwenspersoon aanstellen

Het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon is wettelijk verplicht

lees meer
Nee Ja
Samenwerking met ketenpartners en politie

Optioneel.

lees meer
Nee Gewenst