Agressie in de SW sector

Inleiding

Agressie en geweld vallen in de Arbowet onder de algemene term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Mede gelet op de kwetsbaarheid van de werknemers in deze sector echter, hebben de sociale partners aanleiding gezien om een afzonderlijke deelcatalogus aan dit thema te wijden. Ook SW-organisaties worden namelijk in toenemende mate geconfronteerd met diverse uitingen van agressie en geweld.

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft in het verleden een actieprogramma Veilige Publieke Taak ingesteld. Dit actieprogramma is opgesteld om medewerkers met een publieke taak beter te beschermen tegen agressie en geweld op het werk. De aanpak van dit programma is opgenomen in het nieuwe programma Bestuur en Veiligheid (vanaf 2017).  Ook werknemers van SW-organisaties behoren tot deze groep. Daarom komen acties uit het actieprogramma terug in deze arbocatalogus.

Wilt u meer weten? Kijk dan ook even naar:

www.zelfinspectie.nl
de website van TNO over gezond, veilig en productief werken
model gedragscode cao wsw 2007

Wettelijk kader

  1. Risico's inventariseren: Artikel 3.2 Arbowet; artikelen 7:611 en 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zijn de doelvoorschriften in de Arbowet van belang. Deze voorschriften zijn richtinggevend voor de verdere opzet van deze deelcatalogus.
  2. Voorkomen: Risico’s voorkomen, art. 3. lid 2 en Medewerkers voorlichten, instrueren en trainen, art. 8 Arbowet, Arbobesluit art. 2 lid 15-1 en 2
  3. Beperken: Artikel 3.lid 2 Arbowet Aanpassing arbeidsplaats, artikel 4 Arbobesluit Artikel 2 Lid 15-1
  4. Beheersen: Artikel 3 lid 1e en f
  5. Monitoren: Beleidsmatige aanpak, artikel 3, RI&E uitvoeren, artikel 5.lid 1, Plan van aanpak opstellen, artikel 5. lid 3 en Evalueren en bijstellen, artikel 3.lid 4.

Wettelijk kader:

Risico’s voorkomen, art. 3. lid 2 en Medewerkers voorlichten, instrueren en trainen, art. 8 Arbowet, Arbobesluit art. 2 lid 15-1 en 2

Aanpak Verplicht volgens Arbowet Verplicht Arbocatalogus SW Praktijkvoorbeelden
Risicoprofiel opstellen

Een risicoprofiel opstellen is optioneel.

lees meer
Nee Gewenst > Praktijkvoorbeelden
Gedragscodes opstellen

Gedragscodes helpen bij het voorkomen van agressie en geweld.

lees meer
Nee Ja > Praktijkvoorbeelden
Huisregels opstellen

De huisregels zijn erop gericht dat niet alleen medewerkers, maar ook externen weten hoe ze zich op een goede manier gedragen en waar ze zich aan moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die zich aanmelden voor werk.

lees meer
Nee Ja
Voorlichting en onderricht

Informeer nieuwe medewerkers over de afspraken om agressie te voorkomen en gewenst gedrag te bevorderen. Om agressie te voorkomen en te beheersen, kan extra onderricht wenselijk zijn voor leidinggevenden en/of medewerkers, werkzaam in een risicovolle omgeving.

lees meer
Ja Ja > Praktijkvoorbeelden
De werkomgeving aanpassen

Technische en materiële maatregelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van agressie en geweld. U kunt de maatregelen kiezen op basis van objectieve en subjectieve criteria. De RI&E kan hiervoor leidraad zijn, maar ook de risicobeleving van de medewerkers. Men richt zich dan op het versterken van het veiligheidsgevoel.

lees meer
Nee Ja
Incidentenregister

Incidenten melden en registreren is belangrijk.

lees meer
Nee Ja > Praktijkvoorbeelden